weiyan
2010/9/2 10:01 
回復 14# leonlee


    一早就被屏蔽了.
weiyan
2010/9/2 10:03 
回復 19# 真男人


    你又不知道禱告內容.可能求神管教管教.
weiyan
2010/9/2 10:36 
http://exchristian.hk/forum/stats.php
上個月流量創開站以來最高記錄.
kwongyauleung
2010/9/2 11:37 
大家都有功勞.. 包括 bb chan, haha...
飲勝..... yeah.........
kwongyauleung
2010/9/2 11:39 
全能神絶對有能力阻止一些事情發生,離教者之家上榜道就不是神安排,都是神容許.這個現像發映出神的甚麼旨意?
--->  呢d當然係神既旨意..   就係離教先係真理.. (just kidding)
beebeechan
2010/9/3 02:42 
大家都有功勞.. 包括 bb chan, haha...
飲勝..... yeah.........
kwongyauleung 發表於 2010/9/2 11:37


好唔好版主設宴幾圍, 薄酌以饕版友
LCM
2010/9/3 09:09 
你地唔夠誠心呀,所以上帝要罰你地囉!!!